Obchodní podmínky

Provozovatel BydleniSnu.cz

Jan Pokorný, Úprkova 17/29, Hradec Králové, 500 09, IČO 73975869, DIČ CZ8110013043, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Dodavatel a prodávající
Mayden Corporation,s.r.o. se sídlem Husitská 107/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 042 64 771 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, oddíl 244418.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti BydleniSnu.cz
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky BydleniSnu.cz, provozované Janem Pokorným, Úprkova 17/29, Hradec Králové, 500 09, IČO 73975869, DIČ CZ8110013043, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, upravují v
souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a  povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu www.bydlenisnu.cz.
1.2.
Obchodní  podmínky  se  nevztahují  na  případy,  kdy  osoba,  která  má  v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při  objednání  zboží  v  rámci  své  podnikatelské  činnosti  nebo  v  rámci  svého samostatného výkonu povolání.
1.3.  Obchodní  vztah  mezi  prodávajícím  a  kupujícím,  který  není konečným
spotřebitelem,  se  řeší  dle  individuálně  sjednaných podmínek.  To  znamená,  že prodávající  je  oprávněn  jednostranně odmítnout  uzavření  kupní  smlouvy.  O  této
skutečnosti  informuje kupujícího  písemně  na  jeho  emailovou  adresu  uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Veškerá  prezentace  zboží  umístěná  na  webovém  rozhraní obchodu www.bydlenisnu.cz je  informativního  charakteru  a  prodávající není  povinen  uzavřít
kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2.  Objednávka  kupujícího  učiněná  prostřednictvím  internetového  obchodu
www.bydlenisnu.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na
uzavření  kupní  smlouvy  s  prodávajícím. Prodávající  potvrdí  neprodleně  přijetí
objednávky  prostřednictvím emailu  na  emailovou  adresu  uvedenou  kupujícím  v
objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření
kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní  smlouvy,  bez  jakýchkoli  sankcí  až  do  okamžiku odeslání  zboží.  Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze  strany  prodávajícího,  přičemž  za  akceptaci  se považuje  odeslání  zboží prodávajícího  kupujícímu  nebo  výslovná akceptace  prodávajícího  prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

2.6.  Kupující  souhlasí  s  použitím  komunikačních  prostředků  na  dálku při uzavírání  kupní  smlouvy.  Náklady  vzniklé  kupujícímu při  použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.7.  Kupní  smlouva  je  uzavírána  v  českém  jazyce  a  je  prodávajícím
archivována za účelem její
ho řádného plnění a není přístupná třetím
stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) v hotovosti na výdejnách prodávajícího;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
d) platební kartou přes platební brány GoPay;

3.3.
Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1.  Náklady  na  poštovné  a  balné  nese  kupující  dle  způsobu,  který zvolil  při
objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.bydlenisnu.cz.

4.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím  v  objednávce,  je  kupující  povinen  převzít zboží  při  dodání.  Při  převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě  jakýchkoli  závad toto  neprodleně  oznámit  přepravci.  V  případě  shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno objednávce, je kupující povinen  uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy  odstoupit  bez  udání  důvodu,  a  to  do třiceti (30)  dnů  od  převzetí  zboží. Odstoupení  od  kupní  smlouvy  musí  být prodávajícímu  odesláno  v  této  lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a
to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího  do  třiceti  (30)  dnů  od  odstoupení od  kupní  smlouvy  kupujícím,  a  to
stejným  způsobem,  jakým  je  od kupujícího  přijal,  pokud  se  s  kupujícím  výslovně
nedomluví  na  jiném způsobu,  kterým  kupujícímu  nevzniknou  žádné  další  náklady.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4.  Kupující  má  v  souladu  s  §  1832  občanského  zákoníku  nárok  na vrácení
finančních prostředků spojený ch s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli
vrácení).  Tento  nárok  je  ovšem pouze  ve  výši  nejlevnější  varianty  nabízené
prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy),
přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
a. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele
nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b. o dodávce  zboží  v  uzavřeném  obalu,  které  spotřebitel  z obalu vyňal  a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je
oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní
ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od  kupní  smlouvy kupujícím,  pozbývá  darovací  smlouva  účinnosti  a  kupující  je
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.  Do  doby  převzetí  zboží  kupujícím  je  prodávající  oprávněn kdykoli  od  kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu  na  adresu  uvedenou v  objednávce  a  vrátí  kupujícímu  kupní  cenu  bez zbytečného odkladu.

5.9. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu  nad rámec  zákonné  lhůty  (bod  5.1.) a  to  v  délce 1  měsíce  (30 dní)  od převzetí zboží.

5.10. Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (14 dní) si prodávající vyhrazuje podmínku,  že  toto  zboží  nesmí  být  použité,  s prošlou  expirací,  částečně  či  zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Pro ostatní podmínky odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě platí body 5.1. až 5.8. těchto obchodních podmínek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení  uvedená  v  čl.  6.1.  těchto  obchodních  podmínek  se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.
6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady  nebo  bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6.  Práva  z  vadného  plnění  uplatňuje  kupující  u  dodavatele na adrese: aaahome.cz, Příčná 647, Mariánské Lázně, PSČ: 353 01.

6.7.  Za okamžik  uplatnění  práva  z  vadného  plnění  se  považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží

6.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@bydlenisnu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.